Usvojen novi zakon o visokom obrazovanju TK

Prošle sedmice je Skupština Tuzlanskog kantona izglasala novi zakon o visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu. Kako je prvobitni nacrt zakona bio prilično nepovoljan za naš način studiranja USFET je među prvim uputio žalbu Skupštini kao i ostalim institucijama koje su učestovale na donošenju zakona.

Nakon toga smo zajedno sa Unijom studenata Univerziteta u Tuzli pisali žalbe i tražili izmjene nacrta. Naši prijedlozi su u većini uvaženi pa je ukinut dio o izlasku na komisiju nakon tri padanja ispita i slično. Ono što je nama najbitnije i za šta smo se uspjeli izboriti je član o organizaciji studijskog programa kojim je omogućena organizacija studijskog programa po preduslovima i ECTS kreditima odnosno Bolonjski sistem kakvu imamo na našem Fakultetu. U nastavku teksta je kompletan član o studijskom programu a za nas posebno bitno stav (9),(10) i (11):

Član 121.

(Studijski programi)

(1) Studiji sva tri ciklusa visokog obrazovanja organiziraju se u skladu sa studijskim programom.

(2) Studijski program sadrži: opis studija, trajanje studija, stručni ili akademski naziv i stručno i

naučno zvanje koje se stječe završetkom studija, uvjete upisa na studij, predviđene ishode učenja

koji se stiču ispunjenjem studijskih obaveza u okviru studijskog programa, okvirni sadržaj

obaveznih i izbornih predmeta i broj sati potrebnih za njihovu izvedbu, bodovnu vrijednost

svakog predmeta određenu u skladu sa ECTS-om, oblike provođenja nastave i načina provjere

znanja za svaki predmet, popis predmeta koje student može izabrati s drugih univerzitskih

studija, uvjete upisa studenta u naredni semestar odnosno narednu studijsku godinu, način

završetka studija, te odredbe o tome da li i pod kojim uvjetima studenti koji su prekinuli studij ili

su izgubili pravo studiranja mogu nastaviti studij.

(3) Studijski programi realiziju se kroz studijske godine i semestre.

(4) U skladu sa ECTS-om, obim nastavnih programa iznosi 60 ECTS u jednoj studijskoj godini,

odnosno 30 ECTS u jednom semestru.

(5) Broj ECTS za pojedini predmet određuje se prema broju sati nastave, (predavanja, vježbe,

seminari idr.), potrebnom vremenu rada studenta na samostalnim zadacima, potrebnom vremenu

za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje i potrebnom vremenu koje akademsko

osoblje provodi u pružanju pomoći studentu u sticanju potrebnog znanja.

(6) Ciklusi studija i programi koji vode do akademske titule, stručnog i naučnog zvanja koje nudi

visokoškolska ustanova fleksibilni su, tako da omogućavaju mobilnost studenata u

odgovarajućim fazama, sa dodjelom ECTS i/ili kvalifikacija, zavisno od rezultata rada koje je

student ostvario.

(7) Student može na osnovu odluke naučno-nastavnog vijeća, a na njegov lični zahtjev, biti

opterećen većim obimom nastavnih programa radi sticanja većeg broja ECTS bodova u jednoj

studijskoj godini, a u cilju ranijeg završetka studija.

(8) Kod utvrđivanja pravila studiranja visokoškolska ustanova osigurava poštivanje važećeg

evropskog sistema prenosa bodova.

(9) Studijski program može biti baziran na organizaciji predmeta po sistemu preduslova.

(10) U studijskom programu iz stava (9) ovog člana student pri svakom upisu semestra može

upisati one predmete za koje ima ostvarene preduslove, što znači da upis obaveznih ili izbornih

predmeta može biti uslovljen ostvarivanjem ECTS bodova iz jednog ili više predmeta studijskog

programa koji se izvodi u okviru ustanove, s tim da opterećenje studenta nije veće od opterećenja

propisanog u stavu (4) ovog člana,

(11) Studijski program iz stava (9), uz odredbe navedene u stavu (2) ovog člana, obavezno sadrži

i sljedeće odredbe:

(a) listu obaveznih predmeta i opis drugih obaveza iz kojih će student ostvariti ECTS kredite, do

kraja studija,

(b) listu predmeta koje student može birati kao izborne predmete iz kojih može ostvariti ECTS

kredite, što može uključivati obavezne predmete drugog usmjerenja istog studijskog programa ili

drugog studijskog programa u okviru ustanove,

(c) opis drugih aktivnosti iz kojih student može ostvarivati ECTS kredite,

(d) uslove i način upisa obaveznih i izbornih predmeta i drugih aktivnosti, kao i mogućnosti za

izmjenu odabira izbornog predmeta,

(e) uslove za upis studenta u naredni semestar, odnosno narednu godinu studija pri čemu se u

obzir uzima ukupan broj ostvarenih ECTS bodova studenta.